Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek obrad Rady

Porządek obrad Rady UWr w dniu 17 grudnia 2021 r. (posiedzenie hybrydowe)

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Strategia IT – ref. Dyrektor ds. informatycznych, mgr D. Mroczyński.
 3. Wynagrodzenie zasadnicze Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego/stanowisko Rady – ref. Dyrektor ds. personalnych, mgr E. Solarewicz.
 4. Podsumowanie pracy Rady w roku 2021 – ref. Przewodniczący Rady, W. Hann.
 5. Sprawy różne/wolne wnioski.

Porządek obrad Rady UWr w dniu 26 listopada 2021 r. (posiedzenie hybrydowe)

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Ustalenie terminu dostarczenia protokołów posiedzeń Rady UWr z roku 2021.
 3. Spotkanie z Rektorem UWr, prof. P. Wiszewskim.
 4. Omówienie i ocena ofert złożonych przez firmy audytorskie na badanie sprawozdań finansowych za rok 2021 i 2022 – ref. Główna Księgowa, dr A. Wieczorkowska.
 5. Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego za rok obrotowy 2021 i 2022.
 6. Sprawozdanie z realizacji „Strategii rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2021-2030”; stan aktualny – ref. Prorektor ds. innowacji i zmian, prof. D. Adamski.
 7. Sprawy różne/wolne wnioski.

Porządek obrad Rady UWr w dniu 15 października 2021 r. (posiedzenie hybrydowe)

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady UWr w dniu 17 września 2021 r.
 3. Aktualne wyzwania stojące przed UWr – ref. JM Rektor, prof. P. Wiszewski.
 4. Stan zaawansowania projektu IDUB – ref. Pełnomocniczka Rektora ds. projektu IDUB, dr hab. D. Nowak, prof. UWr
 5. Wyzwania w obszarze dydaktyki i spraw studenckich u początku nowego roku akademickiego 2021/2022 – ref. Prorektor ds. Nauczania, prof. dr hab. G. Bugla-Płoskońska oraz Prorektor ds. studenckich, dr hab. T. Kalisz, prof. UWr
 6. Inwestycje informatyczne na UWr - plan, stan zaawansowania, wyzwania – ref. Dyrektor ds. informatycznych, mgr D. Mroczyński.
 7. Sprawy różne/wolne wnioski.

Porządek obrad Rady UWr w dniu 17 września 2021 r. (posiedzenie hybrydowe)

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o sytuacji na UWr przed rozpoczęciem roku akademickiego 2021/2022 – ref. JM Rektor, prof. P. Wiszewski.
 3. Stan realizacji planu rzeczowo-finansowego UWr po 8 miesiącach 2021; główne wyzwania – ref. Dyrektor Generalna, mgr B. Starnawska.
 4. Plan pracy Rady na rok akademicki 2021/2022.
 5. Plan komunikacji o działalności Rady – ref. Rzecznik prasowa, dr K. Uczkiewicz  oraz kierownik Działu ds. Komunikacji, mgr T. Sikora
 6. Sprawy różne/wolne wnioski, w tym list otwarty pracowników UWr do Rektora.

Porządek obrad Rady UWr w dniu 25 czerwca 2021 r. (posiedzenie hybrydowe)

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego na rok 2021 – ref. Dyrektor Finansowa, mgr A. Kędzierska-Nowicka.
 3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego za rok 2020 oraz przeznaczenia zysku netto – ref. Główna Księgowa, dr A. Wieczorkowska.
 4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego UWr za rok 2020 – ref. Biegły Rewident, mgr W. Stanclik. Dyskusja.
 5. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2020 – ref. Dyrektor Finansowa, mgr A. Kędzierska-Nowicka.
 6. Informacja o sytuacji na Uniwersytecie – ref. JM Rektor, prof. P. Wiszewski.
 7. Sprawy różne/wolne wnioski.

Porządek obrad Rady UWr w dniu 28 maja 2021 r. (posiedzenie hybrydowe)

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady UWr w dniu 16 kwietnia 2021 r.
 3. Plan pracy Rady na okres czerwiec-grudzień 2021.
 4. Sprawy różne/wolne wnioski.
 5. Informacja o sytuacji na Uniwersytecie – ref. JM Rektor, prof. P. Wiszewski.
 6. Przedstawienie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego na rok 2021 – ref. Dyrektor Finansowa, mgr A. Kędzierska-Nowicka.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego na rok 2021.

Porządek obrad Rady UWr w dniu 16 kwietnia 2021 r. (posiedzenie zdalne)

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady UWr w dniu 26 lutego 2021 r.
 3. Statut UWr – ref. JM Rektor UWr, prof. dr hab. P. Wiszewski.
 4. IDUB: status realizacji wniosku, bieżące wyzwania – ref. Pełnomocnik Rektora ds. projektu IDUB, dr hab. D. Nowak, prof. UWr 
 5. Prowizorium budżetowe, perspektywa zarządcza – ref. prof. dr hab. J. Świątkowski z Instytutu Matematycznego UWr 
 6. Plany pracy zespołów Rady UWr na rok 2021.
 7. Stanowisko Rady w sprawie konfliktu interesów. 
 8. Sprawy bieżące: współpraca z Radami uczelni badawczych, spotkanie Zespołu ds. dydaktyki Rady UWr z Dyrektor Finansową w sprawie umiejscowienia „tytułu budżetowego” RPS poza „rezerwą Rektora”, informacja o pracach senackiej Komisji Majątku i Inwestycji.
 9. Wolne wnioski. 

Porządek obrad Rady UWr w dniu 26 lutego 2021 r. (posiedzenie zdalne)

Spotkanie z JM Rektorem UWr, prof. Przemysławem Wiszewskim.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Wprowadzenie zmian do Regulaminu Rady UWr.
 3. Prowizorium budżetowe UWr na rok 2021 – ref. Dyrektor Finansowa, mgr A. Kędzierska-Nowicka; członkowie senackiej Komisji Finansowej: prof. T. Jurdziński, prof. J. Świątkowski.
 4. Centralizacja zamówień publicznych na UWr – ref. Kierownik Biura Zamówień Publicznych, mgr M. Makowski.
 5. Finalizacja kalendarza pracy Rady UWr na rok 2021 (potwierdzenie tematu wiodącego/tematu uzupełniającego).
 6. Decyzje MEiN w sprawie punktowania tzw. listy czasopism.
 7. Pismo Samorządu Studentów UWr w sprawie finansowania Rzecznika Praw Studentów.
 8. Spotkanie ze społecznością̨ akademicką, obecność medialna Rady.
 9. Wolne wnioski.

Porządek obrad Rady UWr w dniu 29 stycznia 2021 r. (posiedzenie zdalne)

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Priorytety zarządcze w UWr na rok 2021 – ref. JM Rektor, prof. dr hab. P. Wiszewski.
 3. Wstępne przedstawienie prowizorium budżetowego UWr na rok 2021 - ref. Dyrektor Generalna, mgr B. Starnawska oraz Dyrektor Finansowa, mgr A. Kędzierska-Nowicka.
 4. Wyrażenie zgody na wykonywanie przez Rektora UWr dodatkowego zajęcia zarobkowego.
 5. Wybór I i II Wiceprzewodniczącego Rady Uniwersytetu Wrocławskiego.
 6. Dyskusja nt. planu pracy Rady na rok 2021, przyjęcie kalendarza spotkań oraz wstępny podział pracy.
 7. Wolne wnioski.

 

PDFPorządek obrad Rady UWr - 2020.pdf (106,73KB)