Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 2020r

Uchwały z dnia 17 stycznia 2020 roku

PDFUchwała nr 1 2020 w sprawie pwołania Centrum Badań nad Lokalną Komunikacją MIędzykulturową.pdf
PDFUchwała nr 2 2020 w sprawie utworzenie specjalności Ochrona klimatu i zarządzanie jakością powietrza na studiach II stopnia kierunku geografia na WNZKŚ.pdf
PDFUchwała nr 3 2020 w sprawie zmiany w składzie Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia i wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia na WNZKŚ.pdf

Uchwały z dnia 28 lutego 2020 roku

PDFUchwała nr 4 2020 w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów I i II stopnia w roku ak. 2020_2021 na WNZKŚ.pdf
PDFUchwała nr 5 2020 w sprawie określenia liczby stypendiów doktoranckich na rok ak. 2020_2021.pdf
PDFUchwała nr 6 2020 w sprawie zmiany składu Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia na WNZKŚ.pdf

Uchwały z dnia 10 czerwca 2020 roku

PDFUchwała 7 2020 w sprawie zmian w programie studiów dla kierunku inżynieria geologiczna _ studia II stopnia _ od roku ak. 2020_2021.pdf
PDFUchwała 8 2020 w sprawie zmian programu kształcenia w Kolegium Geografii i Geologii.pdf

Uchwały z dnia 19 czerwca 2020 roku

PDFUchwała 9 2020 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf
PDFUchwała 10 2020 w sprawie zaopiniowania kandydatury dra hab. Macieja Górki prof. UWR na stanowisko Dyrrektora MSOŚ na kadencję 2020-2024.pdf
PDFUchwała 11 2020 w sprawie zaopiniowania kandydatury dra hab. Mariusza Szymanowskiego prof. UWR na stanowisko Dyrektora IGRR na kadencję 2020-202.pdf
PDFUchwała 12 2020 w sprawie zaopiniowania kandydatury dr hab. Anny Pietranik prof. UWR na stanowisko Dyrrektora ING na kadencję 2020-2024.pdf
PDFUchwała 13 2020 w sprawie urlopu naukowego nauczyciela akademickiego.pdf
PDFUchwała 14 2020 w sprawie zaopiniowania kandydata na Prodziekana ds. Studenckich w kadencji 2020-2024.pdf
PDFUchwała 15 2020 w sprawie rekomendacji kandydatury dr Anny Potysz do nagrodynaukowej im. Ignacego Domeyki w dziedzienie geologii i mineralogii.pdf
PDFUchwała 16 2020 w sprawie rekomendacji kandydatury dra hab. Mateusza Strzeleckiego w konkursie Iuvenes Wratislaviae 2020.pdf
PDFUchwała 17 2020 w sprawie procedury dyplomowania.pdf
PDFZałącznik nr 1 do Uchwały 17 2020.pdf

PDFUchwała 18_2020 w sprawie przekształcenia rad dyscyplin naukowych.pdf

Uchwały z dnia 17 lipca 2020 roku

PDFUchwała 18a_2020 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia na umowę zlecenie w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf
PDFUchwała 19_2020 w sprawie zaopiniowania kandydatury dra hab. Piotra Gunii prof. UWR na stanowisko Kierownika Muzeum Mineral. na kadencję 2020-20.pdf
PDFUchwała 20_2020 w sprawie zaopiniowania kandydata na Prodziekana ds. Nauczania w kadencji 2020-2024.pdf
PDFUchwała 21_2020 w sprawie zaopiniowania kandydatury prof. dra hab. Piotra Migonia na Kierownika studiów doktoranckich Geografii w kadencji 2020-.pdf
PDFUchwała 22_2020 w sprawie zaopiniowania kandydatury prof. dra hab. Jacka Puziewicza na Kierownika studiów doktoranckich Geologii w kadencji 2020.pdf
PDFUchwała 23_2020 w sprawie zaopiniowania kandydatury dra hab. Macieja Górki prof. UWR na stanowisko Kierownika MSOŚ na kadencję 2020-2024.pdf
PDFUchwała 24_2020 w sprawie zaopiniowania regulaminów jednostek organizacyjnych Wydziału.pdf
PDFUchwała 25_2020 w sprawie określenia kryteriów wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego od 20202021.pdf
PDFUchwała 26_2020 w sprawie określenia szczegółow kryteriów wyłaniania 30% doktorantów mogacych ubiegac się o zwiększenie wysokości stypendium.pdf
PDFUchwała 27_2020 w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Wydziału na rok 2020.pdf

Uchwały z dnia 22 września 2020 roku

PDFUchwała 27a_2020 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej na kadencję 2020-2024_.pdf
PDFUchwała 28_2020 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademckich.pdf
PDFUchwała 29_2020 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia osób spoza UWr.pdf
PDFUchwała 30_2020 w sprawie zaopiniowania kandydatury dra Wojciecha Drzewickiego na stanowisko Z-cy Dyrektora ING ds. ogólnych na kadencję 2020-20.pdf
PDFUchwała 31_2020 w sprawie zaopiniowania kandydatury dr Magdaleny Modelskiej na stanowisko Z-cy Dyrektora ING ds. dydaktycznych na kadencję20-24.pdf
PDFUchwała 32_2020 w sprawie zaopiniowania kandydatury dr Adriany Trojanowskiej-Olichwer Z-cy Dyrektora ING ds. dydaktycznych na kaden — kopia.pdf
PDFUchwała 33_2020 w sprawie zaopiniowania kandydatury prof. dra hab. Krzysztofa Migały na stanowisko Z-cy Dyrektora IGRR ds. ogólnych na kadencję .pdf
PDFUchwała 34_2020 w sprawie zaopiniowania kandydatury dr Małgorzaty Wieczorek na stanowisko Z-cy Dyrektora IGRR ds. dydaktycznych na kadencję 202.pdf
PDFUchwała 35_2020 w sprawie zaopiniowania kandydatury dra hab. Maciej Kryzy prof. UWr na stanowisko Z-cy Dyrektora IGRR ds. naukowych na kadencję .pdf
PDFUchwała 36_2020 w sprawie powołania Rady MSOŚ 2020-2024.pdf
PDFUchwała 37_2020 w sprawie powołania Zespołu ds. Jakości Kształcenia MSOŚ 2020-2024.pdf
PDFUchwała 38_2020 w sprawie powołania Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia MSOŚ 2020-2024.pdf
PDFUchwała 39_2020 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia 2020-2024.pdf
PDFUchwała 40_2020 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia 2020-2024.pdf

Uchwały z dnia 16 października 2020 roku

PDFUchwała 41_2020 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia osób spoza UWr.pdf

Uchwały z dnia 20 listopada 2020 roku

PDFUchwała 42_2020 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf
PDFUchwała 43_2020 w sprawie zaopiniowania kandydatury prof. dra hab. Krzysztofa Migały na stanowisko Z-cy Dyrektora IGRR ds. ogólnych.pdf
PDFUchwała 44_2020 w sprawie zaopiniowania wniosku o likwidację kierunku Inżynieroa geologiczna, studia I stopnia.pdf
PDFUchwała 45_2020 w sprawie zaopiniowania zmian w programie Kolegium Doktorskiego Geografii i Geologii.pdf
PDFZałącznik do uchwały nr 45 2020.pdf

Uchwały z dnia 18 grudnia 2020 roku

PDFUchwała 46_2020 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf
PDFUchwała 47_2020 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia osób spoza UWr do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf
PDFUchwała 48_2020 w sprawie zaopiniowania andydatów do komisji dyscyplinarnych dla studentów i doktorantów.pdf
PDFUchwała 49_2020 w sprawie zaopiniowania procedury dyplomowania MSOŚ.pdf
PDFUchwała 50_2020 w sprawie zaopiniowania regulaminu praktyk studenkich MSOŚ.pdf


 

 

Wersja XML