Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Zakład Geografii Fizycznej

 

Stanowisko: asystent

Grupa pracowników: badawczo-dydaktyczna

Dyscyplina: nauki o Ziemi i środowisku

Liczba stanowisk: 1

Zatrudnienie od 1 lipca 2021 roku.

Słowa kluczowe: geografia, geografia fizyczna, gleboznawstwo, paleogeografia czwartorzędu

Wymagania stawiane kandydatowi:

Podstawowe obowiązki na stanowisku asystenta z podziałem na obszary: (badawczy, dydaktyczny i organizacyjny):

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 czerwca 2021 roku

Termin rozpoczęcia pracy: 1 lipca 2021 roku

Wymiar etatu: pełny etat

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać :

 1. życiorys
 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 3. kserokopię dyplomu poświadczający uzyskanie tytułu magistra
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych , dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności
 5. wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki
 6. elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego
 7. dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji (dr hab. Jakub Kierczak - jakub.kierczak@uwr.edu.pl) bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Dokumenty proszę przesyłać na adres: praca@uwr.edu.pl do dnia 24 maja 2021

Wersja XML